145-jelogiri-az-chorook-shodan-lebas-ha

جلوگیری از چروک شدن لباس ها و شلوار در چمدان ها در هنگام مسافرت

اگر می خواهید شلوارها در حین بسته بندی در چمدان چروک نشود، توصیه می شود ابتدا قسمت بالای شلوار را قرار دهید؛ سپس بقیه لباس هایتان را روی آن بگذارید و بعد پای شلوار را روی لباس ها برگردانید.

هنگام سفر، جمع آوری و قرار دادن لباس ها در چمدان بسیار حائز اهمیت می باشد؛ هنگام تا زدن لباس ها و قرار دادن آن ها در چمدان برای اینکه مابین لباس، خط تا نیفتد، در محل تا، یک تکه دستمال یا کیسه فریز بگذارید. 

پارچه های مخمل و ابریشم اگر تا شوند و در کمد یا چمدان نگه داری شوند، خط می اندازند که جلوه و بافت پارچه از بین می رود، جهت رفع این مشکل باید این پارچه ها را دور یک استوانه بپیچید و تا نکنید.