123-raveshe-sahihe-otoo

روش صحیح اتوکشی

چنانچه اتوکشی را به روشی صحیح و اصولی انجام دهید از دردهای احتمالی کمر و کتف جلوگیری خواهید کرد.
در جهت اتوکشی صحیح باید ارتفاع میز اتو تا ارتفاع کمر شما بوده و کوتاه تر نباشد. هنگام اتوکشی باید کمرتان به صورت عمودی بوده و از خم شدن بر روی میز اتو اکیداً پرهیز نمایید و در صورتیکه ارتفاع میز اتوی شما متناسب با ارتفاع کمرتان نیست، حتماً در حالت نشسته اتو نمایید همچنین در این صورت  می توانید از میزهای اتوی کوتاه استفاده نمایید.
سعی کنید از اتو کشیدن  به مدت طولانی پرهیز نمایید زیرا مدت طولانی سرپا ایستادن منجر به ایجاد ناراحتی و درد در پا و زانوان می گردد بنابراین بهتر است لباس های خود را برای اتو روی هم تلنبار نکنید تا مجبور نشوید مدت زمان زیادی را به صورت ممتد به این کار اختصاص دهید.