101-shostan-lebas-ba-dokme-haye-charmi

شستن لباس با دکمه های چرمی

هنگام شستشوی لباس های چرمی که دارای دکمه نیز باشند توصیه می کنیم که در ابتدا دکمه ها را در کاغذ آلومینیوم بپیچید تا آسیب نبینند و یا پرس پشت دکمه باز نشود. همچنین هیچ وقت لباس های چرمی را در ماشین لباسشویی نیندازید و جهت شستشوی آن ها از سفید کننده استفاده نکنید و در حین شستشو نیز آن ها را چنگ نزده و یا با فشار، آب آن را نگیرید و به قول معروف نچلانید.
برای خشک کردن لباس های چرمی نیز هیچ گاه از رادیاتور استفاده ننمایید زیرا به بافت چرم آسیب می رساند و باعث خشک شدن چرم می گردد.